Informatiebijeenkomst over het aanwijzen van de drinkwaterreserveringsgebieden in de regio Veluwe 11-11-2021

Posted on 17 november 2021 · Posted in Bijeenkomsten

Deze samenvatting is door Geert Jan Prins van Will2Sustain op persoonlijke titel gemaakt. Het is geen volledig overzicht, maar aspecten die hem opvielen. De samenvatting wordt gedeeld voor mensen die er niet bij konden zijn.

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor betrokkenen in de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Lochem, Oldebroek, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel en Voorst. Het gaat om de drinkwaterreserveringsgebieden Gelderse Vallei, Elburg-Wezep, Apeldoorn-Noord, Deventer-Zutphen en Velp-Doesburg.

Martien Bult, afdeling water, provincie Gelderland, trapt de bijeenkomst af.

19:00– 19.15 uur Toelichting keuze drinkwaterreserveringsgebieden, Marja Gijsen, Projectleider

 • Er gebeurt steeds meer ondergronds, bijv. ook bodemenergie. Refereert aan klimaatverandering. Proces loopt sinds 2017, veel stakeholders gesproken. 71 gebieden bekeken, ook milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd. Vervolgens zijn er o.b.v. afweging 11 gebieden overgebleven. Elburg – Wezep zit daarbij, behoort tot kwetsbaar gebied.
 • De precieze winningslocaties moeten nog worden vastgesteld, door aanvullend onderzoek incl. MER.
 • Zienswijze kun je indienen tot 30 nov. a.s. via website provincie.
 • 1 juli 2022: inwerkingtreding regels.
 • Daarna volgen de nadere onderzoeken voor vaststelling specifieke winlocaties.

19.15 – 19.30 uur Vragen

 • Natura 2000: kan gewonnen worden, mits je binnen de volumes blijft.
 • Wat te doen met mogelijke verontreiniging vanuit IJssel? Is te hanteren, bijv. tijdelijk putten stil leggen.
 • Winning dichtbij rivier heeft weinig effect op verdroging rivier. Wel is er zorg over de toenemende verdroging.
 • Parenco heeft een vergunning, is een recht. Er zijn wel gesprekken met Parenco of ze over kunnen stappen op oppervlaktewater.
 • Wordt gerefereerd aan groen blauwe monitor project.

19.30 – 19.45 uur Toelichting voorgesteld beschermingsbeleid, Suzanne van den Bos

 • Er is een kleilaag in Wezep-Elburg, maar niet zo goed als elders, niet zo aaneengesloten.
 • Het wordt stringenter. Er wordt steeds meer water gebruikt.

19.45 – 20.00 uur Vragen

 • Hoe gaat de provincie om met mensen die putten slaan in bijv. het buitengebied? Antwoord: bestaande putten mogen blijven. Meldingsplicht voor putten dieper dan 3 meter.
 • Effecten op landbouw: natte gebieden meer opbrengst, in drogere gebieden kan opbrengst minder worden.
 • Er komt een compensatieregeling wanneer er schades optreden voor bijv. landbouwproductie.
 • Nieuwe veehouderij wordt vergunning-plichtig.
 • Sommige gewasmiddelen mogen niet gebruikt worden.
 • In de plan MER is er gekeken naar effecten op natte natuur. Effecten zijn er niet of zeer minimaal.
 • Zou de provincie boeren in deze gebieden kunnen helpen met transitie naar natuurinclusief of biologisch boeren? Waar deze gebieden overlappen met Natura 2000 gaan ze hier naar kijken.
 • Alle zienswijzen worden meegenomen, besluitvorming ligt bij Provinciale Staten
 • Er is geen relatie met het recreatiezoneringsplan.
 • Aanwezige boeren maken zich zorgen over effecten hiervan op hun bedrijven.